Koulun tärkeä tehtävä on rakentaa toivoa, luottamusta ja yhdessä elämisen eväitä. Ei epäluottamusta tai pelkoa toisia ihmisiä kohtaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa sekä demokratian että ihmisoikeuksien merkitystä. Suomalaisessa kasvatuskeskustelussa onkin käytetty käsitettä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus. Sanapari perustuu Euroopan neuvoston peruskirjaan vuodelta 2010 demokratia – ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa ihmisoikeuskasvatusta ei enää mainita demokratiakasvatuksen yhteydessä vaan se on pudotettu pois. Koska käsitepari on ollut poliittisesti vakiintunut ja Euroopan neuvoston linjaama, kyseessä on nykyisen hallituksen linjaus irrottautua tästä periaatteesta. Jos koulun tehtävänä on auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan moniarvoisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan jäseneksi, on perusopetuksessa huolehdittava laajamittaisesta ja systemaattisesta ihmisoikeuskasvatuksesta.

Tänä kesänä rasismista on keskusteltu paljon ja Suomen hallitus onkin viemässä eduskuntaan tiedonannon, jonka sisältönä on yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Eduskunnan käsittelyyn vietävässä tiedonannossa todetaan, että vuonna 2024 käynnistetään koko koulutusjärjestelmän kattava tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisohjelma. Ohjelmalla tuetaan oppilaitosten nykyisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien käytännön jalkauttamista ja toimeenpanoa varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten arjessa.

Laadukas demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus on yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta, jossa kaikilla, eikä ainoastaan enemmistön tahdolla, on sijansa ja arvonsa. Se on myös mitä suuremmassa määrin turvallisen yhteiskunnan perusta, jolla ehkäistään mm. syrjäytymistä, ääriajattelua ja epävakautta.

Valtioneuvoston julkaiseman tutkimuksen Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus Suomessa: Tilannekuva 2023, mukaan rasismi on valitettavan tuttu ilmiö niin perusopetuksessa kuin toisella asteella. Tutkimus tuo esiin sen, että lapsilla ja nuorilla on tahtoa edistää ihmisoikeuksien, samanarvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista omassa opiskeluympäristössään. He kuitenkin kokivat, ettei koulun nykyinen toimintakulttuuri anna heille riittävästi mahdollisuuksia toimia näiden asioiden puolesta koulusta.

Valtuustoaloitteena haluammekin esittää, että forssalaisissa peruskouluissa käynnistetään heti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma, joka liitetään osaksi peruskoulujen tasa-arvo- ja opetussuunnitelmia. 

Forssassa 4.9.2023

Emmi Lintonen & SD-valtuustoryhmä

Jaa teksti